Badmintonvereniging MatchPoint hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens staan verderop in dit document beschreven. 
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Indien je na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via info@bvmatchpoint.nl. 

 

Persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 •  Administratieve doeleinde(n); 
 • Innen contributie / financieel beheer; 
 • Communicatie over de vereniging (zoals e-mails met betrekking tot onze speelavonden, competitie of andere (vereniging)gerelateerde activiteiten). 

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Het overeengekomen lidmaatschap

Voor de bovenstaande doelstelling kunnen we de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres (evt. van ouder/voogd), telefoonnummer(evt. van ouder/voogd) 
 • Bankrekeningnummer (evt. van ouder/voogd), met bijbehorende naam 
 • Toestemming voor afschrijving per automatische incasso, of niet 
 • Geslacht 
 • Geboortedatum 
 • Datum inschrijving 
 • Bondsnummer 
 • Recreatieve of competitieve speler (team, speelniveau) 
 • Type lidmaatschap (recreatieve of competitieve speler (team, speelniveau), wel of geen (recreatieve) training) 
 • Verklaring Omtrent Gedrag (voor trainers & vrijwilligers)

Jouw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van het lidmaatschap en niet langer indien daar bij opzegging geen schriftelijk akkoord voor is verleend. 

 

Minderjarigen 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Deze toestemming wordt gegeven bij het inleveren van het door de ouder(s)/verzorger(s) ondertekende inschrijfformulier. 

 

Rechten omtrent jouw gegevens 

Je hebt recht op inzage en rectificatie van persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben. Verwijdering van gegevens kan enkel wanneer dit geen problemen met de uitvoering van het lidmaatschap oplevert.  

Verzoeken kunnen ingediend worden bij de ledenadministrateur via ledenadministratie@bvmatchpoint.nl 

 

Foto’s 

Tijdens activiteiten die plaatsvinden bij onze vereniging kunnen foto’s gemaakt worden. Als lid ga je akkoord met het feit dat deze foto’s geplaatst kunnen worden op onze website en onze social media. Ben je geen lid en doe je mee met een van onze activiteiten? Of kom je als ouder, vriend of toeschouwer langs, ook dan kunnen wij foto’s plaatsen waar je mogelijk op staat. Wil je niet dat de afbeeldingen, waar jij op staat, geplaatst worden, dan kun je hier bezwaar tegen indienen. Dit kan door contact op te nemen met de redactie via redactie@bvmatchpoint.nl