PROTOCOL GEWENST GEDRAG – BV MATCHPOINT

Laatste aanpassing: 13-4-2022

Ter voorkoming van grensoverschrijdend gedrag

Dit protocol beschrijft:

 • De omgangsregels en gedragsregels die BV MatchPoint hanteert en uitdraagt om grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie te voorkomen.
 • De Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en het beleid van BV MatchPoint hieromtrent.
 • De Rol van de Vertrouwenspersoon in het geval van ongewenst gedrag.

 

Grensoverschrijdend gedrag/seksuele intimidatie

Grensoverschrijdend gedrag of seksuele intimidatie is elke vorm van gedrag of seksuele toenadering in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

Als BV MatchPoint willen we onderstaande omgangsregels en gedragsregels hanteren én uitdragen, als basis om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.

Omgangsregels

Omgangsregels kunnen gezien worden als de algemene uitgangspunten voor gewenst gedrag. Dit geldt voor zowel omgang tussen begeleiders en sporters, maar ook tussen sporters onderling.

 • Ik accepteer en respecteer de ander zoals diegene is en discrimineer niet.
 • Ik houd rekening met grenzen die de ander aangeeft.
 • Ik val anderen niet lastig.
 • Ik breng een ander geen schade toe.
 • Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn positie.
 • Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 • Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 • Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 • Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen diens wil aan.
 • Ik geef de ander geen seksueel getinte aandacht.
 • Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 • Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik de persoon hiermee te stoppen. Als dit niet helpt, vraag ik om hulp. Dit kan een trainer/coach, een ouder, een coördinator of een teamgenoot zijn. BV MatchPoint biedt ook de mogelijkheid om hulp te vragen bij de vertrouwenspersoon van BV MatchPoint.
 • Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek anderen aan als die zich er niet aan houden of meld dit zo nodig bij de trainer/coach, het bestuur of de vertrouwenspersoon.

Gedragsregels

De relatie tussen een trainer/coach en de sporter is erg belangrijk. Daarom heeft de georganiseerde sport gedragsregels vastgesteld. Deze gedragsregels zijn gericht op trainers, coaches en begeleiders, en maken deel uit van het Tuchtreglement van de sportbond. De gedragsregels geven aan waar de grenzen liggen in het contact tussen begeleider en sporter. De gedragsregels vormen – aangevuld met de omgangsregels – een richtlijn voor de omgang tussen sporters en begeleiders. De gedragsregels zijn anders dan omgangsregels afdwingbaar. Als één of meerdere gedragsregels overtreden wordt dan kan een tuchtprocedure met tuchtrechtelijke sancties volgen vanuit de sportbond.
De ‘gedragsregels begeleiders in de sport’ zoals vastgesteld binnen de georganiseerde sport wordt ook bij BV MatchPoint gehanteerd:

De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen een sporter zich veilig voelt:

 • De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te behandelen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts-) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en sporter onder de 16 jaar is onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag een sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training, wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de  sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals bijvoorbeeld de kleedkamer.
 • De begeleider heeft de plicht om – voor zover binnen vermogen ligt – de sporter te beschermen tegen schade en (machts-)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de  (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im-)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de  begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, of je hebt het vermoeden van grensoverschrijdend gedrag door een ander neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van BV MatchPoint.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Binnen BV MatchPoint dient iedereen vanaf 16 jaar die actief is met jeugdleden c.q. activiteiten voor jeugdleden organiseert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in te leveren. Het gaat om onder andere trainers en coaches. De VOG kan gratis aangevraagd worden via de vereniging.

Vertrouwenspersonen BV MatchPoint

Binnen BV MatchPoint hebben we één vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon kan optreden voor leden en ouders binnen de vereniging en behandelt al haar zaken in vertrouwelijke sfeer. De vertrouwenspersoon rapporteert jaarlijks in volledige anonimiteit aan de voorzitter van de vereniging.

De vertrouwenspersoon heeft de volgende taken:

 • De vertrouwenspersoon is het eerste aanspreekpunt bij klachten en meldingen.
 • De vertrouwenspersoon bespreekt de mogelijke vervolgstappen met de melder.
 • De vertrouwenspersoon treedt onpartijdig op bij conflicten tussen leden en/of kaderleden.
 • De vertrouwenspersoon kan op verzoek van het bestuur, een lid of een groep leden optreden als bemiddelaar in conflicten.
 • De vertrouwenspersoon zorgt ervoor dat vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
 • De vertrouwenspersoon adviseert en stimuleert de vereniging om preventieve maatregelen te nemen
 • De vertrouwenspersoon kan eventueel in algemene zin, maar niet rechtstreeks voortvloeiend uit een vertrouwenszaak, ter preventie zaken publiceren in het cluborgaan.

Contact opnemen met de vertrouwenspersoon kan via https://bvmatchpoint.nl/contact-vertrouwenspersoon/